Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir

Director, KUIS AI Center

Office: ENG 108A
Phone: +90 212 338 1853

Assist. Prof. Dr. Zafer Doğan

Deputy Director, KUIS AI Center

Office: ENG 116
Phone: +90 212 338 0870

Neslihan Yürük

Administrative Assistant, KUIS AI Center

Office: ENG 147 & Levent İş Tower 2
Phone: +90 212 338 1556
Mobile: +90 549 724 7725

Bekir Berker Türker

Research Engineer, KUIS AI Center

Office: ENG 147 & Levent İş Tower 2

Mustafa Cemil Güney

Research Engineer, KUIS AI Center

Office: ENG 147 & Levent İş Tower 2